Loading...
GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION | MULTIPLE JOBS (CAUSES & EFFECTS)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION | MULTIPLE JOBS (CAUSES & EFFECTS)

Đăng bởi: Cerys Wu

Dạng đề Two-part question thường nêu ra một vấn đề xã hội. Sau đó yêu cầu...

 • 0 Bình luận
 • 25/10/2020
GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 - DẠNG ADVANTAGES/DISADVANTAGES (Đề thi chính thức ngày 15/10/2020)

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 - DẠNG ADVANTAGES/DISADVANTAGES (Đề thi chính thức ngày 15/10/2020)

Đăng bởi: Cerys Wu

Cùng WESET phân tích dạng đề Advantages/Disadvantages trong IELTS Writing task 2 và giải đề thi...

 • 0 Bình luận
 • 25/10/2020
GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 | TWO-PART QUESTION | SELF-EMPLOYED OR WORK FOR COMPANY?

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 2 | TWO-PART QUESTION | SELF-EMPLOYED OR WORK...

Đăng bởi: Cerys Wu

Đặc điểm nhận biết của dạng đề Two-part question là đề bài sẽ đưa ra 2...

 • 0 Bình luận
 • 09/10/2020
GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | TABLE CHART - TYPES OF VEHICLES IN AUSTRALIA

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | TABLE CHART - TYPES OF VEHICLES...

Đăng bởi: Quí Trần

Table Chart (bảng biểu) thực chất là phiên bản nâng cao của Bar Chart. Do đó, chúng...

 • 0 Bình luận
 • 05/09/2020
GIẢI ĐỀ IELTS | WRITING TASK 2 - HEALTH: PREVENTION VS. TREATMENT

GIẢI ĐỀ IELTS | WRITING TASK 2 - HEALTH: PREVENTION VS. TREATMENT

Đăng bởi: Quí Trần

The prevention of health problems and illness is more important than treatment and medicine. Government funding...

 • 0 Bình luận
 • 05/09/2020
GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | DẠNG BAR CHART - WATER RESERVOIRS AUSTRALIA

GIẢI ĐỀ IELTS | SAMPLE WRITING TASK 1 | DẠNG BAR CHART - WATER RESERVOIRS...

Đăng bởi: Quí Trần

Bar chart là dạng bài phổ biến và khá đơn giản trong IELTS Writing Task...

 • 0 Bình luận
 • 05/09/2020