Loading...

GIẢI ĐỀ WRITING TASK 2 | DẠNG TWO-PART QUESTION | MULTIPLE JOBS (CAUSES & EFFECTS)

Dạng đề Two-part question thường nêu ra một vấn đề xã hội. Sau đó yêu cầu bạn giải quyết 2 câu hỏi bao hàm 2 nội dung: nguyên nhân dẫn đến vấn đề (Wh-question)hệ quả/giải pháp cho vấn đề đó. Cùng WESET giải phân tích và giải quyết dạng đề này nhé.1. Hướng dẫn làm bài

Những dạng câu hỏi thường gặp của dạng đề Two-part question

What are the reason for this? Is it a positive or negatove development?

What are those problems? In order to reduce the problems, should we...? 

Why is this happening? What can people do to address this problem?

...

Dàn ý chung cho dạng đề Two-part question

A/ Introduction

  • Paraphrase đề bài
  • Trả lời chung cho 2 câu hỏi được nêu trong đề

B/ Body 1: Trả lời câu hỏi 1. Đưa ra ví dụ chứng minh quan điểm của mình

C/ Body 2: Trả lời câu hỏi 2. Đưa ra ví dụ chứng minh quan điểm của mình

D/ Conclusion: Kết dựa theo quan điểm của bạn ở phần thân bài


Áp dụng phân tích đề bài cụ thể:

Many people nowadays have more than one job at the same time. What are the reasons?

Is it a positive or negative development?

(Ngày càng có nhiều người làm nhiều công việc cùng một lúc trong thời đại hiện nay. Nguyên nhân? Xu hướng trên mang đến ích lợi hay bất cập?)


Phân tích đề

Trả lời câu hỏi 1: Nguyên nhân khiến người lao động muốn có nhiều công việc cùng một lúc:

  • Nhiều nguồn thu nhập giúp khả năng tài chính của bản thân vững chắc hơn. Khi một

nguồn thu nhập bị cắt đứt thì vẫn có thể dựa vào những nguồn khác.

  • Nhiều cơ hội để thử sức trên nhiều lĩnh vực để tìm ra đam mê của bản thân.


Trả lời câu hỏi 2: Xu hướng trên mang đến ích lợi hay bất cập?

  • Nhiều người nghĩ “Có nhiều việc làm cũng một lúc có thể mang lại nhiều lợi ích”

>< thực chất hiện trang này khiến người lao động không thế đạt được mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra vì thiếu thời gian, phải lo nghĩ những yếu tố ngoài lề khác.

  • Ngoài lương ra không nhận được các phúc lợi việc làm khác.


Dàn bài gợi ý

A/ Introduction

- The phenomenon of multiple jobs at the same time

- Writer’s opinions on the reasons and the disadvantages


B/ Body 1:  The main reason

- Different income sources: employees can grow different income stream; improve personal

finance and boost finance stability.


C/ Body 2: The main problem

- Inability to focus on important career goals:

+ employee either lacks time or have other priorities;

+ cannot fully commit to a career path;

+ difficult to get high achievements in any fields.


D/ Conclusion: Restate the introduction.


2. Bài viết tham khảo

Nowadays, employees are likely to opt for different jobs at the same time. This essay will firstly suggest diversified income sources to be the goal underlying this phenomenon, and secondly, consider whether the overall impact of this development has been positive or negative

Without uncertainty, having many jobs at the same time allows people to grow multiple income streams. In fact, owing to the current popularity of part-time or freelance employment, many employees are struggling to make ends meet with only one source of income, and they are also finding job security, health insurance and vacations to be privileges of work benefits, rather than rights. In these cases, having multiple jobs at once helps people improve their financial stability, and ensure avoidance of disaster if either job is disrupted. Celebrities are typical examples,  whose volatile career paths had left many vulnerable to bankruptcy before side businesses became the norm in the industry. David Beckham, as an illustration, makes a good living out of his fashion brand post-hayday in comparison to his co-worker Ronaldinho, who ran dry his hundred-million-dollar fortune not long after retirement.

In regards to the effect of this phenomenon, disadvantages can overwhelm advantages. One of the main problems of having multiple jobs at the same time is the low possibility to commit to important goals for career development. More specifically, it can be challenging for people with multiple jobs to win high achievements, as those require serious devotion of time and effort towards a single project, which is highly unrealistic, given the occupying of other priorities in their limited schedule. As a result, they need to make greater effort than others in terms of time management, discipline and productivity, or else, notable achievements in any career paths are beyond their reach..

In conclusion, while people think that taking different jobs at the same time allows them to boost their financial stability, it can make them become mediocre compared to competing professionals in their fields. 

(315 words) 


Các từ cần chú ý:

- Opt (v) for: chọn lựa

- Income source (n): nguồn thu nhập

- Diversified (a): được đa dạng hóa

- Underlying (collocation): nguyên nhân gây nên... 

- Multiple (a): nhiều

- Owing (a) to: Bởi vì

- Find (v): phát hiện, nhận ra

- Job security (comp. n): ổn định trong công việc

- Priviledge (n): đặc quyền

- Work benefit (comp. n): phúc lợi lao động

- Right (n): quyền cơ bản

- Financial stability (n): Ổn định tài chính

- Disrupt (v): gián đoạn

- Volatile (a): dễ thay đổi, không ổn định

- Vulnerable (a): dễ tổn thương

- Bankruptcy (n): sự phá sản

- Side business (comp. n): công việc tay trái

- Post-hayday (n): sau thời huy hoàng

- Run (v) dry (a): làm cạn khô

- Commit (v) to: quyết tâm thực hiện

- Career development (n): phát triển nghề nghiệp

- Devotion (n): sự cống hiến

- Given (preposition): nếu cân nhắc đến…. 

- Occupying (n): sự chiếm đóng

- Priority (n): sự ưu tiên

- Notable (a) achievement (n): thành tự đáng kể

- Career path (n): đường công danh sự nghiệp

- Mediocre (adj): tầm thường

- Professionals (n): người trong nghề

Cảm ơn bài viết mẫu của cô Trúc Như (Listening 8.5 | Reading 8.0) - giáo viên IELTS tại WESET.

Tham khảo thêm bài mẫu tại: https://bit.ly/baimauwriting

Bình luận