Loading...

Hình ảnh lớp học tại IELTS Sang Nguyen - cả bầu trời thương nhớ ( liên tục cập nhật)

Đây là nơi ghi lại những kỉ niệm đã qua của lớp chúng mình từ 2015 

"Slow down and enjoy life. It's not only the scenery you miss by going to fast - you also miss the sense of where you are going and why."

Eddie Cantor

1. Các lớp năm 2017


2. Các lớp năm 2016


3. Các lớp năm 8/2015 (mới mở lớp) 4. Lớp được đặt hàng riêng (confidential ) ^^ 

Bình luận