Loading...

PARTICIPLE PHRASE

🤓🤓IELTS WRITING - SỬ DỤNG PARTICIPLE PHRASE + BONUS ĐỀ TASK 1 NGÀY 06-01-2018

✍️Một kỹ thuật viết câu tốt trong IELTS writing là sử dụng 'Participle phrase' - hay 'rút gọn mệnh đề quan hệ'. Đây là điểm ngữ pháp các bạn được học khá kỹ ở chương trình phổ thông

✍️Giả sử chúng ta có câu: S + [who +V1 + O1] + V + O. Trong đó mệnh đề trong ngoặc là để bổ nghĩa cho Subject 'S'. Ví dụ:

- The teacher [who teaches my class] is usually absent-minded.
- The amount of water [which was consumed] has sharply increased

✍️Chúng ta có thể giản lược được MĐ quan hệ bằng các bước:

1. Xem hành động được thể hiện bởi động từ là active or passive - chủ động hay bị động
2. Bỏ đại từ quan hệ.
3. Biến động từ thành Participle (present participle - V-ing với trường hợp active và past participle với trường hợp passive)

✍️Và như vậy, câu rút gọn sẽ là:

- The teacher [teaching my class] is usually absent-minded.
- The amount of water [consumed] has sharply increased

Chúc các bạn học tốt ^^. Và liếc qua đề task 1 của kì thi đầu tiên năm 2018 phía dưới nhá, line graph khá dễ

Bình luận